Dierenkliniek Tilburg Oud Noord

Privacy

Privacyverklaring Dierenkliniek Tilburg Oud Noord

Als Dierenkliniek Tilburg Oud Noord gaan wij zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG heeft tot doel de privacy van burgers te beschermen. Om daar op een goede wijze invulling aan te geven wordt ook van ons als dierenkliniek geëist dat we een privacy beleid vaststellen. Deze privacyverklaring gaat over dit privacy beleid.

Waarom slaan wij als dierenkliniek persoonsgegevens op?

Als u uw huisdier bij ons inschrijft als nieuwe patiënt, noteren wij alle gegevens van uw huisdier (zoals het chipnummer en medische bijzonderheden) in het patiëntendossier, en deze gegevens koppelen wij aan uw persoonsgegevens. Wij kunnen uw huisdier niet inschrijven zonder de koppeling aan uw gegevens omdat wij anders het  huisdier niet meer aan het juiste baasje kunnen linken.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. U deelt persoonsgegevens met ons als u voor diergeneeskundige zorg met uw dier bij ons komt. Wij slaan volgende persoonsgegevens van u op: achternaam en voorletters, samen met uw aanspreektitel (dhr./mevr.), uw adres, bestaande uit straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats en uw telefoonnummer en e-mailadres (indien van toepassing). Op deze manier kunnen wij u correct aanspreken en contact met u opnemen voor bij voorbeeld het versturen van een herinnering voor een vaccinatie van uw huisdier. Daarnaast noteren wij soms  zogenaamde “service gegevens”, zoals 'Is Engelstalig', 'Kan niet tegen naalden', 'Heeft een verminderde weerstand'.  Wanneer u wilt weten of wij dergelijke gegevens in de kaart van uw huisdier hebben genoteerd, en/of wilt dat wij deze gegevens verwijderen, vraag hier dan a.u.b. naar bij een volgend bezoek. Dan passen wij dit aan.

Toestemming voor het opslaan van persoonsgegevens
In de nieuwe wet staat omschreven dat u toestemming aan ons moet geven zodat wij uw gegevens mogen noteren. Als u uw huisdier als patiënt laat inschrijven (of ingeschreven heeft) wordt het verzoek om behandeling van uw huisdier of het verzoek tot inschrijving als toestemming gezien.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bij ons opgeslagen?                                                                      De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel. In de Richtlijn Goede Veterinaire Praktijken en de Regeling Diergeneesmiddelen worden volgende termijnen beschreven voor het bewaren van een patiëntendossier. Tot twee jaar na het overlijden van de patiënt en voor de diergeneesmiddelen administratie is sprake van een termijn van vijf jaar. Daarnaast hanteert de fiscus een termijn van zeven jaar voor facturen.

Uw rechten                                                                                                                                                          Voor alle verwerkingen bij onze dierenkliniek kunnen gegevens worden ingezien en gerectificeerd. Het wijzigen of wissen van persoonsgegevens is net zo eenvoudig als het doorgeven van de gegevens, in het geval dat dit technisch mogelijk en noodzakelijk is en er geen wettelijk regeling in de weg staat. Wanneer u uw gegevens wenst in te zien of te wijzigen, neemt u dan contact met ons op.

Wanneer kunnen de persoonsgegevens, na toestemming, met derden worden gedeeld?
Mocht er voor de behandeling van uw huisdier verder onderzoek nodig zijn, zoals laboratorium onderzoek, dan sturen wij het bloed, de ontlasting of de urine op naar het laboratorium met de gegevens van uw huisdier (naam, leeftijd, ras en geslacht) samen met uw gegevens (achternaam, adres, woonplaats -NAW-) en onze gegevens (behandelende dierenkliniek), dit ter identificatie. Want het laboratorium ontvangt dagelijks honderden monsters vanuit het hele land en moet de juiste uitslag, gekoppeld aan de bijbehorende patiënt, aan de juiste dierenarts doorgeven. Als u ons toestemming geeft voor het doen van bv. een bloedonderzoek, dan is dit voor de wet voldoende toestemming om ook uw NAW-gegevens aan het laboratorium door te mogen geven.

Als wij u met uw huisdier doorsturen naar een veterinair specialist, dan sturen we het medisch dossier van uw huisdier inclusief de door ons opgeslagen persoonsgegevens door naar de specialist. Dit doen wij pas nadat u ons daar toestemming voor heeft gegeven.
Soms willen we alleen overleggen met de specialist over uw huisdier, daar vragen we u dan eerst toestemming voor.

Mocht uw huisdier zijn overleden en verzoekt u ons om hem op te laten halen door het crematorium, dan zorgen we met de naam van uw huisdier en uw NAW gegevens dat het crematorium zeker weet om welk huisdier het gaat. U telefoonnummer verstrekken we aan het crematorium zodat ze contact met u op kunnen nemen over de verdere gang van zaken.

Hoe beschermen wij de persoonsgegevens?
Uw gegevens slaan wij op in ons patiënt administratie systeem (PAS). Voor dit systeem heeft elk van onze medewerkers haar eigen wachtwoord. De computers waarop het patiënt administratie systeem geopend wordt, zijn beschermd tegen virussen. Daarnaast zorgt de provider van onze PAS voor passende technische en organisatorische maatregelen bij de opslag en verwerking van gegevens.

Alle medewerkers hebben kennis van ons privacy protocol waarin uiterste discretie in de omgang met persoonsgegevens het uitgangspunt is. De partijen waarmee wij uw gegevens, indien noodzakelijk, delen (laboratorium, databank, crematorium, specialist) werken volgens vergelijkbare privacy principes.

Facebook

De facebookpagina van Dierenkliniek Tilburg Oud Noord plaatst in principe enkel onherleidbare berichten ofwel heeft toestemming gevraagd aan de betrokkene voor het plaatsen van het bericht. Wanneer u zelf een bericht plaats op onze pagina, kan het zijn dat u persoonsgegevens achterlaat via dit extern platform. Wees u hier bewust van.

Verwerkingenregister

Dierenkliniek Tilburg Oud Noord houdt een register/ protocol bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens die ze doet. Dit protocol  bevat per verwerking een korte beschrijving van de soorten gegevens die worden verwerkt, waarvoor de gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking.